Update cookies preferences

Disclaimer VNAB

Hoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld door VNAB, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. VNAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. VNAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt VNAB geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Het materiaal dat getoond wordt op deze site is, inclusief de teksten en logo's, eigendom van of in licentie bij VNAB en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van VNAB.

Het bepaalde in deze alinea is niet van toepassing op de op de website getoonde modelpolisvoorwaarden en -clausules evenmin als op de opgenomen regelingen zoals in het Handboek vermeld.


Social Media Disclaimer VNAB

Hoewel alle sociale media accounts van VNAB, uitingen en de daarin opgenomen gegevens met zorg zijn samengesteld door VNAB, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. VNAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sociale media accounts en uitingen. Ook aanvaardt VNAB geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Verwijzingen naar andere websites of sociale media uitingen zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. VNAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Ook aanvaardt VNAB geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen verspreid via de sociale media accounts van VNAB, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van VNAB. VNAB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Ook aanvaardt VNAB geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

VNAB kan er niet voor instaan dat de informatie van de sociale media accounts geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie van de sociale media accounts wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. VNAB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het materiaal dat getoond wordt op de sociale media accounts van VNAB is, inclusief de teksten en logo's, eigendom van of in licentie bij VNAB en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of ander intellectueel eigendomsrecht.


Disclaimer Usecases

Voor de toekomstige releases van e-ABS Next stelt de VNAB al in een vroegtijdig stadium 'voorlopige' specificaties beschikbaar. Doel hiervan is om de leden (en andere betrokkenen) in een zo vroeg mogelijk stadium in staat te stellen zich te informeren over de toekomstige wijzigingen. De VNAB stelt daarbij nadrukkelijk dat het hier gaat om 'voorlopige' specificaties waarvan de VNAB zich het recht voorbehoud deze naar eigen inzicht te wijzigen tot de definitieve oplevering van de specificaties.